Pirkimo taisyklės ir sąlygos

1. Bendrosios nuostatos:

1.1. Šios prekių/paslaugų pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių/paslaugų įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos su prekių/paslaugų pirkimu – pardavimu „www.giedrekaltauske.lt“ internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieką teisę bet kuriuo metu pakeisti, papildyti ar taisyti taisykles. Apie taisyklių pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjai informuojami svetainėje giedrekaltauske.lt/pirkimotaisykles, su kuriomis Pirkėjai turi susipažinti prieš pirkdami prekę/paslaugą. Naujos taisyklės ir taisyklių pataisymai bei papildymai įsigalioja jas paskelbus giedrekaltauske.lt/pirkimotaisykles puslapyje su prierašu “Taisyklių pakeitimas” ir taisyklių pakeitimo data.

1.3. Pardavėjas Giedrė Kaltauskė (individuali veikla Nr. 1045266)

1.4. Pirkėjas - 1.4.1 fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės pagal LR įstatymus, kurių veiksnumas nėra apribotas; 1.4.2. juridiniai asmenys; 1.4.3. visų aukščiau nurodytų asmenų teisiškai įgalioti atstovai.

1.5. Asmens duomenys - Pirkėjo vardas pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

2. Asmens duomenų apsauga

2.1. Bet kokiai informacijai, kuri yra susijusi su asmens duomenimis ir kuri yra užregisruojama internetinėje svetainėje www.giedrekaltauske.lt, taikoma Pardavėjo asmens duomenų apsaugos politika, kurios sąlygos detalizuojamos tinklapyje esančiose „Privatumo nuostatos“.

3. Pirkimo - pardavimo sutarties sudarymo momentas.

3.1. Pirkėjui, išsirinkus prekę ar paslaugą ir suformavus prekių krepšelį bei jį patvirtinus įvykdant visus užsakymo žingsnius laikoma, kad tarp Pirkėjo ir Pardavėjo buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis ir teisiniai pirkimo-pardavimo santykiai.

3.2. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma giedrekaltauske.lt duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes/paslaugas svetainėje giedrekaltauske.lt šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes/paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

5.3. Pirkėjas, naudodamasis giedrekaltauske.lt svetaine, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas pasilieką teisę sustabdyti ar keisti svetainės giedrekaltauske.lt funkcijas, nutraukti ar koreguoti svetaines funkcijas.

6.2. Pardavėjas pasilieką teisę sustabdyti ar nutraukti teikiamas paslaugas esančias giedrekaltauske.lt svetainėje.

6.3. Pardavėjas pasilieka teisę keisti paslaugų esančių – giedrekaltauske.lt, apimtį, būdą, paslaugų teikimą, keisti paslaugų ir prekių kainas.

6.4. Pirkėjui bandant pakenkti svetainės giedrekaltauske.lt stabilumui ir informacijos saugai, Pardavėjas turi teisę nedelsiant, be išankstinio įspėjimo sustabdyti, apriboti ar panaikinti Pirkėjo vartotoją ir Pirkėjo veiksmus, bei galimybe naudotis svetaine – giedrekaltauske.lt.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir giedrekaltauske.lt svetainės nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis giedrekaltauske.lt svetainės teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir „Taisyklėse dėl asmens duomenų apsaugos“ nustatytus atvejus.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu nurodytomis sąlygomis.

7.4. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės/paslaugos, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę/paslaugą. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

8. Prekių apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Prekių/paslaugų kainos svetainėje giedrekaltauske.lt ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais.

8.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:

8.2.1. Apmokėjimai yra apmokami bankiniu pavedimu arba per Paysera siūlomą mokėjimo metodą

8.3. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti nedelsiant.

9. Prekių pristatymas

9.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, įsipareigoja nurodyti prekių pristatymo vietą t.y. savo el. pašto adresą.

9.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.3.1. Prekių pristatymas yra nemokamas.

9.3.2. Prekės yra išsiunčiamos per 3 darbo dienas nuo užsakymo gavimo.

9.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų.

9.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10. Prekių grąžinimas

10.1. giedrekaltauske.lt negrąžina pinigų už paslaugas bei skaitmeninius produktus

11. Apsikeitimas informacija

11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių numatyta tvarka į Pirkėjo nurodytą kontaktinę informaciją.

11.2. Kilus klausimams ar sprendžiant problemą Pirkėjas pranešimus siunčia į Pardavėjo “Kontaktai” puslapyje nurodytus kontaktus.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

12.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

12.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.